Periodicky proměnné hvězdy středních hmotností dlouhodobě pozorované družicí TESS

Dlouhodobě pracující fotometrické družicové experimenty, jako byly družice CoRoT, Kepler, nyní TESS a budoucí PLATO, poskytují velmi bohatý materiál pro studium proměnnosti nejrůznějších typů hvězd. Marek Skarka ze Stelárního oddělení ASU se společně s kolegy z českých i zahraničních institucí věnoval fotometrické klasifikaci hvězd středních hmotností spektrálních typů A až F.

Studovali proměnnost hvězd spektrálních typů A-F nalézajících se v oblasti oblohy, která je dlouhodobě pokryta pozorováními družice TESS. TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) je misí NASA vypuštěnou v roce 2018, jejímž cílem je, jak jinak, především hledání extrasolárních planet. Družice skenuje oblohu v tzv. sektorech, který je pod kontinuálním dohledem vždy 27 dní. Poté pozorování přechází do dalšího sektoru atd., až je cca po roce dokončen tzv. cyklus a pozorování sektorů se opakují. Díky této strategii jsou ovšem oblasti ekliptikálních pólů „pod dohledem“ neustále. M. Skarka se svými kolegy se soustředil právě na tuto oblast.

Popis k obrázku: Hertzsprungův-Russelův diagram pulsujících hvězd (vlevo) a rotačně modulovaných proměnných (vpravo) ze studie Marka Skarky a kolektivu. Různými barvami jsou označeny různé typy klasifikované ve studii. Čárkovaná čára označuje pozici hlavní posloupnosti nulového věku, čerchovanými liniemi jsou pak naznačeny vývojové stopy hvězd vybraných hmotností. Červené a modré čáry svírají pás pulsační nestability, šedý sektor pak oblast nestability typu γ Doradus. Je docela dobře patrné, že pulsační proměnné skutečně převažují v pásu nestability zatímco rotačně modulované hvězdy jsou typické spíše pro chladnější spektrální typy, u nichž se očekává výskyt konvekcí generovaných magnetických polí a skvrn slunečního typu.

Pokračování

Related Posts