Lidé

Vědečtí pracovníci

Michaela Kraus

Michaela je vědecká pracovnice a vedoucí pracovní skupiny Fyziky horkých hvězd. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vyvinuté horké hvězdy s důrazem na B[e] superobry, žluté hyperobry, zářivé modré proměnné a klasické modré superobry. Studuje jejich pulzace a chování při ztrátě hmoty, stejně jako dynamiku a chemické procesy hmoty v okolí těchto hvězd nebo interakci vyvrženého materiálu s okolním mezihvězdným prostředím. Vyvinula řadu numerických kódů, které soustavně vylepšuje. Využívá je k analýze a interpretaci pozorovacích dat v různých spektrálních oborech.

Kontakt:


Pavel Koubský

Pavel je emeritním vědeckým pracovníkem oddělení. Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou mladé hvězdy a jejich rychlá proměnnost, těsné dvojhvězdy a Be hvězdy. V minulosti byl vedoucím Stelárního oddělení a také Pracovní skupiny horkých hvězd. Rovněž byl členem Rady Astronomického ústavu. Byl zodpovědný za dvě fáze vylepšení Perkova dalekohledu v letech 1982-1987 a 1996-1998.

Kontakt:

 • email: pavel.koubsky @ asu.cas.cz
 • telefon:
 • osobní stránky:

Jiří Kubát

Jiří je vědeckým pracovníkem oddělení. Jeho hlavní výzkumný zájem je zářivý přenos a interakce záření-hmota (NLTE fyzika), modelování hvězdných atmosfér a hvězdného větru. Je autorem počítačového kódu pro výpočet NLTE modelu hvězdných atmosfér a jejich přechodného vyzařování. V minulosti byl vedoucím Stelárního oddělení, zástupce ředitele Astronomického ústavu a členem Rady ASU. V současnosti je zástupcem české republiky jako člen Rady ředitelů prestižního mezinárodního vědeckého časopisu Astronomy and Astrophysics.

Kontakt:


Brankica Kubátová

Brankica je vědecká pracovnice a vedoucí Stelárního oddělení. Její hlavní oblastí zájmu jsou horké, hmotné hvězdy a jejich hvězdný vítr. Známe jsou její práce na radiačním přenosu v nehomogenním hvězdném větru. V rámci svého výzkumu testuje jak fyzikální procesy ve hvězdném větru ovlivňují určení rychlosti ztráty hmoty. Rovněž se zabývá kvantitativní spektroskopií, tady analýzou spektroskopických dat prostřednictvím detailního kvantitativního modelování s cílem určit přesné hodnoty parametrů hvězdy a jejich větru.

Kontakt:


Péter Németh

Péter je vědeckým pracovníkem oddělení. Zkoumá horké podtrpaslíky a dvojhvězdy. Aplikuje atmosférické modely TLUSTY s cílem reprodukovat spektroskopická pozorování v ultrafialovém a optickém oboru. Oblastí jeho zájmu je rovněž spektroskopie chemicky neobvyklých hvězd, vyvinutých kompaktních objektů a také ‚rozplétání‘ spekter a modelování radiačních přenosů v těsných dvojhvězdných systémech.

Kontakt:

 • email: peter.nemeth @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 140
 • osobní stránky

Olga Maryeva

Olga je vědecká pracovnice oddělení. Před příchodem do České republiky pracovala s 6-metrovým dalekohledem BTA (Special Astrophysical Observatory, Rusko), kde v roce 2016 dokončila PhD studium. Jejím hlavním oborem zájmu jsou vyvinuté hvězdy ve vývojové fázi, kdy již vyčerpaly vodík ve svém jádře, a také hvězdy které procházejí překotným vývojem před výbuchem supernovy. Jejím cílem je pochopit fyziku procesů vedoucích k přechodu mezi různými evolučními stádii a spojujících různé skupiny objektů jakými jsou modří superobři, zářivé modré proměnné hvězdy, rudí superobři a Wolf-Reyetovy hvězdy.

Kontakt:

 • email: olga.maryeva @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 217
 • orcid

Joris Vos

Joris je vědecký pracovník. Magisterský titul v astronomii získal na University of Leuven. Rok strávil na univerzitě v Kodani (University of Copenhagen, Dánsko), kde pracoval na své diplomové práci. Titul Phd získal na University of Leuven (Belgie). Získal FONDECYT stipendium na University of Valparaiso (Chile) a Humboldtovo stipendium na University of Potsdam (Německo). Ve svém výzkumu se zabývá binární evoluci horkých podtrpaslíků. Populaci těchto hvězd využívá ke studiu mechanismů interakce v dvojhvězdách s jednou složkou ve vývojové fázi červeného obra. Zpracování spektroskopická a fotometrická pozorování horkých subtrpaslíků a jejich progenitorů a na jejich základě modeluje vzájemné interakce složek v těchto binárních systémech. Rovněž se zabývá využitím AI algoritmů ke zvýšení přesnosti kódů syntézy v populaci dvojhvězd, a to kombinací vývojových drah dvojhvězd z programu MESA s vlastnostmi galaktické hvězdné populace.

Kontakt:

 • email: joris.vos @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 140
 • orcid

Tiina Liimets

Tiina se na oddělení věnuje vědeckému výzkumu po dokončení svého doktorského studia (postdoc). Zkoumá morfologii a kinematiku výronů hmoty u vyvinutých hvězd. Její hlavní oblastí zájmu je analýza dlouhodobých obrazových a spektrálních pozorování v optickém oboru.

Kontakt:

 • email: tiina.liimets @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 141
 • orcid

Michalis Kourniotis

Michalis je vědecký pracovník. Zabývá se pozorováním a studiem pokročilých vývojových stádií kmotných hvězd: zářivých modrých proměnných (LBV), žlutých hyperobrů, B[e] veleobrů a hmotných dvojhvězd. Zkoumá hvězdný vítr hmotných hvězdokup pomocí numerických simulací.

Kontakt:

 • e-mail: kourniotis @ asu.cas.cz
 • orcid

Postdoktorandi

Julieta Sanchez Arias

Julieta se na oddělení věnuje vědeckému výzkumu po dokončení svého doktorského studia (postdoc). Po získání titulu PhD na La Plata National University (Argentina) pracovala jeden rok na svém výzkumu jako postdoc na Astrophysics Institute of La Plata. V současnosti pokračuje ve výzkumu na ASU. Její hlavní oblastí zájmu je výzkum hvězdných oscilací pomocí vývoje modelů a analýzy světelných křivek. V současnosti se zaměřuje na pulzace hmotných hvězd a jejich propojení se hvězdným větrem. Rovněž se zabývá o pulzující hvězdy typů A-F, bílé trpaslíky o nízké hmotnosti a extrasolární planety třídy ‚horký Jupiter‘.

Kontakt:

 • email: julieta.sanchez @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 217
 • orcid


Jakub Fišák

Jakub je PhD student Masarykovy university v Brně a na Astronomickém ústavu AV ČR. Ve svém výzkumu se zaměřuje na hmotné, horké hvězdy a jejich hvězdný vítr. Zabývá se NLTE přenosem záření a modelováním hvězdných atmosfér a hvězdného větru. Pracuje na vývoji Monte Carlo NLTE 3-D kódu popisujícího přenos záření, který bude schopen vzít v potaz nehomogenity a další prostorové jevy ve hvězdném větru hmotných, horkých hvězd.

Kontakt:

 • e-mail: fisak @ monoceros.physics.muni.cz
 • telefon: +420 323 620 328
 • orcid

Doktorandi

Suryani Guha

Suryani je doktorandkou na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Titul M.Sc získala v Indii. Mezi oblasti jejího zájmu patří fyzika, hvězdná astronomie, astroseismologie. Její doktorandský projekt je zaměřen na studium pulsací vyvinutých hmotných hvězd. V současnosti se zabývá objekty z katalogu družice TESS, modrými veleobry a aplikací kódu MESA. Zajímá se také o analýzu spektroskopických dat, fotometrii a observační astronomii.

Kontakt:

 • email: suryani.guha @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 141
 • osobní stránky:

Mauricio Cabezas

Mauricio získal titul Master of Science v Chile a v současnosti je doktorandem na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Oblastí jeho zájmu je studium fyzikálních procesů, konfigurace a vývoje binárních i vícečetných hvězdných systémů prostřednictvím spekter s vysokým rozlišením. Při své práci využívá metody disentanglingu (rozplétání) spekter vícečetných hvězdných systémů, což umožňuje studovat každou složku systému zvlášť a porovnat výsledky se spektrálními modely. Zabývá se také redukcí ešeletových spekter, napsal poloautomatické programy pro redukci dat z ešeletového spektrografu OES Perekova dalekohledu.

Kontakt:

 • email: mauricio.cabezas @ asu.cas.cz
 • phone: +420 323 620 140
 • orcid