Datové archivy

Kredit: International AstroInformatics Association

Veškerá data pořízená pomocí spektrografů a kamer Perkova dalekohledu jsou automaticky archivována a po vypršení ochranného období jsou dána k dispozici vědecké komunitě prostřednictvím rozhraní CZVO (Czech Virtual Observatory). V současnosti jsou tímto způsoben k dispozici tyto archivy: spektra pořízená pomocí zařízení Reticon, spektra pořízená spektrografem HEROS a archiv spektrografu CCD700.

Podmínky použití archivních dat

Všechna napozorovaná data jsou vlastnictvím Astronomického ústavu AV ČR a jsou uložena prostřednictvím infrastruktury datových archivů Perkova dalekohledu. Nahlížení do archivu vyžaduje autorizaci. Použití nových i archivních dat musí být náležitým způsobem citováno v publikacích, které je využívají.

Navrhovatelé přiděleného pozorovacího času na Perkově dalekohledu mají exkluzivní právo na využití těchto vědeckých dat po dobu trvání ochranného období o běžné délce jeden rok. Poté jsou data dána k dispozici vědecké komunitě. Ochranné období většinou trvá jeden rok od pořízení expozice. Navrhovatelé mohou však tuto periodu sami zkrátit. Na druhé straně je možné v odůvodněných případech a na základě souhlasu vedoucího oddělení ochranné období prodloužit.

Kalibrační snímky jsou ihned po pořízení k dispozici ke všeobecnému použití. Informace o expozicích a pozorovaných objektech jsou rovněž zveřejňovány. Expozice objektů mohou být ihned používány pro technické potřeby z důvodu ladění výkonu dalekohledu.

Po vypršení ochranné lhůty jsou všechna pozorování volně k dispozici astronomické komunitě pro vědecké účely, výuku, publikaci nebo popularizaci.

Rozsáhle archivy a astroinformatika

Vědečtí pracovníci Stelárního oddělení jsou zapojeni do výzkumu, který se zaměřuje na zpracování rozsáhlých archivů astronomických dat a astroinformatiku, to je aplikací strojového učení a rozsáhlých datových analýz v astronomii, včetně projektu Virtual Observatory (VO). Výzkumné aktivity v této oblasti vede Petr Škoda a účastní se jich řada studentů z Fakulty informačních technologií ČVUT, Masarykovy university v Brně a z Technické univerzity v Ostravě.

Členové skupiny jsou aktivně zapojeni v přípravě nových standardů pro VO, především těch zaměřených na optickou spektroskopii a vývoj nových nástrojů pro VO. Aktivity jsou na národní úrovni organizovány v rámci Czech Virtual Observatory (CZVO) v těsné spolupráci s mezinárodním konsorciem International Virtual Observatory Alliance (IVOA). Hlavním úspěchem aktivit CZVO je dosažení kompatibility archivů hvězdných spekter pořízených pomocí Perkova dalekohledu a spektrografu LAMOST se standardem VO (VO-compatible archive) a také webová služba VO-KOREL, která umožňuje furierovské rozpletení spektra ve VO pomocí hojně využívané procedury KOREL.

ÚSPĚCHY V TÉTO OBLASTI

  • vývoj metod pro automatické hledání Be hvězd pomocí strojového učení v milionech světelných křivek, které byl rovněž zařazeny do postupů využívaných ke zpracování dat z družice GAIA v rámci programu Gaia CU7
  • vývoj cloudové infrastruktury pro strojové učení astronomických spekter
  • vývoj a implementace standardů IVOA, vývoj VO-kompatibilních aplikací, nastavení VO-kompatibilních archivů (spektra pořízená Perkovým dalekohledem a spektrografem CCD700 využívají SSAP protokol), archiv vzdáleně ovládaného dalekohledu DK154 (Danish 1,54‑m telescope, Observatory La Silla, ESO) pro fotometrii je postaven na standardu SIAP, SCS a nově vyvinutém protokolu pro časové série

Jedním z našich hlavních úspěchů je definice nového standardu IVOA pro časové série založené na datových kostkách, který byl prezentován na několika pracovních setkáních IVOA a publikován v cirkuláři IVOA note, a také modifikace široce využívaného kódu SPLAT‑VO pro spolupráci s tímto standardem.